หวังว่า 'พรุ่งนี้' จะยังมีทางเดินและโอกาส

รายการ  Tonight Thailnad ประจำวันที่  19  กุมภาพันธ์ 2559


ช่วง In Her View
-  เมืองเดินได้ เมืองเดินดี เมื่อวิถีชีวิตคนสัมพันธ์กับการเดิน
-  การจัดระเบียบกรุงเทพฯ กับผลกระทบรูปแบบของเมือง
-  ว่าด้วยเรื่องของชุมชน ตลาด และระเบียบของเมือง
-  ตัวอย่างการจัดระเบียบทางเท้าในต่างประเทศที่น่าสนใจ